دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج (1395/05/10)

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج 16 الی 19 شهریور ماه 95 برگزار گردید.