همایش سنندج (1395/04/27)

همایش سنندج

اولین همایش مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای ساختمان در 27مردادماه در ساختما ن نظام مهندسی استان کردستان برگزار گردید.