نمایشگاه بین المللی قم (1395/08/13)

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه بین المللی قم  در 5 الی 8 آبان برگزار گردید.