هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معماری و فن آوریهای نوین ساختمان (1393/04/27)

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معماری و فن آوریهای نوین ساختمان هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معماری و فن آوریهای نوین ساختمان مهر ماه ۹۳ در استان اصفهان برگزار گردید.