دومین نمایشگاه صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساختمان (1390/08/12)

دومین نمایشگاه صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساختمان دومین نمایشگاه صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساختمان در استان خراسان رضوی برگزار شد.