سمینار انجمن انبوه سازان (1390/08/19)

سمینار انجمن انبوه سازان سمینار انجمن انبوه سازان در آذر ماه ۹۱ در استان اصفهان برگزار شد.