پنجمین نمایشگاه بین المللی مسکن و انبوه سازی (1390/09/07)

پنجمین نمایشگاه بین المللی مسکن و انبوه سازی پنجمین نمایشگاه بین المللی مسکن و انبوه سازی در دی ماه ۹۱در استان فارس برگزار گردید.