پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در مسکن، انبوه سازی و تکنولوژی های نوین ساختمان (1390/09/09)

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در مسکن، انبوه سازی و تکنولوژی های نوین ساختمان پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در مسکن، انبوه سازی و تکنولوژی های نوین ساختمان در دی ماه ۹۱ در استان تهران برگزار شد.