نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/06/11)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان در استان مرکزی در مهر ماه ۹۲ برگزار شد.