نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/06/19)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان در مهر ماه ۹۲ در استان اصفهان برگزار شد.