نمایشگاه سنندج (1392/06/21)

نمایشگاه سنندج نمایشگاه سنندج در استان کردستان در مهر ماه ۹۲ برگزار گردید.