نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/06/25)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان در مهر ماه ۹۲ در استان یزد برگزار شد.