نمایشگاه آنکارا ترکیه (1392/07/18)

نمایشگاه آنکارا ترکیه نمایشگاه آنکارا ترکیه در آبان ماه ۹۲ در کشور ترکیه برگزار شد.