نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/08/01)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان آبا ماه ۹۲ در استان خوزستان برگزار شد .