نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/08/12)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان آذر ماه ۹۲ در استان فارس برگزار شد.