سمینار انجمن انبوه سازان (1392/08/13)

سمینار انجمن انبوه سازان سمینار انجمن انبوه سازان آذر ماه ۹۲ در استان قزوین برگزار شد.