نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/08/17)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان آذر ماه ۹۲ در استان هرمزگان برگزار شد.