ششمین نمایشگاه انبوه سازی ، فرصت های سرمایه گذاری در مسکن ، عمران و شهرسازی (1392/09/09)

ششمین نمایشگاه انبوه سازی ، فرصت های سرمایه گذاری در مسکن ، عمران و شهرسازی ششمین نمایشگاه انبوه سازی ، فرصت های سرمایه گذاری در مسکن ، عمران و شهرسازی بهمن ماه ۹۲ در استان تهران برگزار گردید.