نمایشگاه قم (1392/09/10)

نمایشگاه قم نمایشگاه قم در بهمن ماه ۹۲ در استان قم برگزار گردید.