همایش معرفی سیستم نوین دال های مجوف کوبیاکس (1392/09/14)

همایش معرفی سیستم نوین دال های مجوف کوبیاکس همایش معرفی سیستم نوین دال های مجوف کوبیاکس اسفند ماه ۹۲ در استان سمنان برگزار گردید.