بازدید ریاست دانشگاه سمنان و نظام مهندسی استان سمنان از پروژه های کوبیاکس (1392/09/12)

بازدید ریاست دانشگاه سمنان و نظام مهندسی استان سمنان از پروژه های کوبیاکس بازدید ریاست  محترم دانشگاه سمنان و نظام مهندسی استان سمنان از پروژه های کوبیاکس .