نمایشگاه اردبیل (1392/09/19)

نمایشگاه اردبیل نمایشگاه اردبیل اسفند ماه ۹۲ در استان اردبیل برگزار گردید.