نمایشگاه قزوین (1392/09/21)

نمایشگاه قزوین نمایشگاه قزوین اسفندماه ۹۲ در استان قزوین برگزار گردید.