سمینار تبریز (1392/09/24)

سمینار تبریز سمینار تبریز اسفند ماه ۹۲ در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.