نمایشگاه استانبول ترکیه (1392/10/11)

نمایشگاه استانبول ترکیه

نمایشگاه استانبول ترکیه اریبهشت ماه ۹۳ در کشور ترکیه برگزار گردید.