نمایشگاه شیراز (1392/11/22)

نمایشگاه شیراز

نمایشگاه شیراز خرداد ماه ۹۳ در استان فارس برگزار گردید.