فوق روان کننده ها و ابر روان کننده ها

فوق روان کننده ها و ابر روان کننده ها

گروه محصولات افزودنی‌های فوق کاهنده آب بتن پارسمـــان شیمی، شامــل نسل جدیــد فــــوق روان کننـده‌ها و ابر روان کننده ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفـــــاده در شرایط دمـایی و اقلیم‌های مختلف آب و هـــوایی طبقه‌بندی و فرمـــــــوله شده‌اند.

فــــوق روان کننـده‌ها و ابر روان کننده ها که با کد فلوئنتیس ارائـه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گــردد.

این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا درکاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیــر کلر و سولفات کاهش می‌دهد.از این رو نام فوق روان کننده و ابر روان کننده را به خود گرفته اند.

تنـــوع  فــــوق روان کننـده‌ها و ابرروان کننده ها به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم  پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.