روان کننده‌ها

روان کننده ها

گروه محصولات(پارسمان شیمی) افــزودنی‌های کاهنده آب بتن پارسمــــــان شیمی، شامل بـروز ترین و جدیدترین روان کننده‌های اقتصادی است که با قیمت مناسب برای پروژه‌های بتن ریزی مرسوم طبقه بندی و فرموله شده‌اند.

محصولات این دسته که با کد فلومان ارائه می‌شوند، قابل استفاده در بتن‌های با رده مقاومت معمولی بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گردد.این محصولات به دلیل قابلیت مناسب در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیر کلر و سولفات کاهش می‌دهد.